डिठा साब

डिट्ठाले दिलुलाई आज राती गरौं भनेपछि के गरिन दिलुले?

विशेष